03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » עשבוניים
אקורוס
מתאים ליד בריכת מים, מתאים לערוגות לחות , מתאים למיכלים.
בן אפר 
מתאים לכיסוי שטח , מסלעות , מיכלים, עמיד לקור.

זיף נוצה ארגמני, ירוק 456
מתאים למיכלים, ערוגות ומסלעות.
לירופה
מתאים למסלעות, מתאים למיכלים.
מיסקנטוס זנים שונים
מתאים למיכלים, מתאים למסלעות.
דייטס
מתאים למיכלים, מתאים למסלעות.
דיאנלה
מתאים ללמיכלים, למסלעה ולפינות מוצלות
פורמיום
מתאים למסלעה , מתאים למיכלים ,צמח דגש.
בומאה
מתאים למיכלים,  צמח דגש , מתאים למסלעה.